Choď na obsah Choď na menu
 


Š t a t ú t povodňovej komisie obce

9. 4. 2010

 

Š t a t ú t povodňovej komisie obce

 

TOPOĽOVKA

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Topoľovke v súlade s § 19 písm. r zákona NR SR č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú komisiu obce a vydáva pre katastrálne územie obce Topoľovka tento štatút povodňovej komisie.

 

 

Článok I.

 

Úlohy obce, fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane pred povodňami

 

 

§ 1

Úlohy obce pri ochrane pred povodňami

 

Obec, ako povodňový orgán vo svojom územnom obvode plní nasledovné úlohy pri ochrane pred povodňami:

 1. vypracúva „Povodňové plány záchranných prác“ a predkladá ich na schválenie okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru,

 2. zabezpečuje pracovné sily a vecné prostriedky pre prípad povodne. Stará sa najmä o náležité vybavenie hasičskej jednotky vecnými a technickými prostriedkami ako aj výstrojom a výzbrojou. Vyhotovuje súpis týchto prostriedkov a zabezpečuje ich uskladnenie a udržiavanie,

 3. dbá na to, aby fyzické osoby, právnické osoby, správcovia vodných tokov, správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel a iných objektov ohrozených povodňami postupovali podľa povodňových plánov

 4. organizuje a zabezpečuje hlásnu a varovnú povodňovú službu najmä varuje občanov, fyzické osoby a právnické osoby v obci pred nebezpečenstvom povodne dostupnými prostriedkami (miestnym rozhlasom, zvukovými signálmi a pod.). Ďalej o nebezpečenstve povodne upozorňuje obecné úrady susedných obcí a hlási nebezpečenstvo povodne obvodnému úradu

 5. eviduje vznik a zánik stavu bdelosti,

 6. zabezpečuje vyhlásenie a odvolanie stupňov povodňovej aktivity (stav pohotovosti, stav ohrozenia),

 7. organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických osôb a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami,

 8. zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva a podľa možností ochranu jeho majetku, ako aj návrat evakuovaného obyvateľstva. Zabezpečuje nevyhnutnú hygienickú a zdravotnícku starostlivosť;

 

- 2 -

 

 

 

 

 1. zabezpečuje ubytovanie a stravovanie osôb nasadených na zabezpečovacie práce a záchranné práce mimo ich domovov,

 

 1. poskytuje pomoc správcom vodných tokov, správcom (vlastníkom, užívateľom) vodohospodárskych diel a iných objektov na vodných tokoch a pri nich v dosahu ohrozenia pri zabezpečovacích prácach v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne, ak na tieto práce nestačia ich vlastné sily a prostriedky,

 2. poskytuje pomoc susedným obciam pri záchranných prácach v čase nebezpečenstva povodne, ak na tieto práce nestačia ich vlastné sily a prostriedky,

 3. vykonáva preventívne opatrenia zamerané na zlepšenie odtokových pomerov na vodnom toku v obci, vrátane opatrení na zabezpečenie dostatočného prietoku vodných tokov,

 4. v spolupráci so správcom vodného toku, správcom (vlastníkom, užívateľom) vodohospodárskeho diela vykonáva povodňové prehliadky,

 5. vedie záznamy v povodňovom denníku,

 6. neodkladne podáva informácie o povodňovej situácií na území obce obvodnému úradu,

 7. zriaďuje „Miestnu povodňovú komisiu“,

 8. počas povodní požaduje od správcu vodného toku informácie a odbornú poradenskú výpomoc,

 9. prijíma hlásenia o nebezpečenstve povodne,

 10. dokladuje obvodnému úradu plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami,

 11. uplatňuje požiadavky na poskytnutie pomoci u obvodného úradu, ak vlastné sily a prostriedky obce nepostačujú na výkon záchranných prác,

 12. poskytuje obyvateľom obce okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou ako je napr. povodeň,

 13. plní úlohy a príkazy prednostu obvodného úradu, ktoré smerujú k zamedzeniu pôsobenia alebo odstráneniu následkov mimoriadnych udalostí, za ktoré môžeme považovať aj povodne,

 14. vyžaduje v čase nebezpečenstva povodne a v čase povodne, aby fyzické osoby a právnické osoby poskytli technickú, materiálnu a osobnú pomoc v nevyhnutnom rozsahu,

 15. vypracúva písomnú správu o priebehu a následkoch povodní a zabezpečuje jej bezodkladné doručenie obvodnému úradu,

 16. zabezpečuje účasť svojich funkcionárov zaradených v povodňových orgánoch na odborných školeniach a výcviku o povodňových záchranných prácach.

 

 

§ 2

Úlohy fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane pred povodňami

 

1./ Pre zabezpečenie ochrany pred povodňami sú fyzické osoby a právnické osoby povinné:

 1. umožniť vstup na svoje pozemky a do objektov za účelom vykonávania zabezpečovacích prác a záchranných prác,

- 3 -

 

 

 

 

 1. prispieť na príkaz povodňových orgánov podľa svojich možností a síl osobnou a vecnou pomocou na ochranu ľudských životov a majetku pred povodňami.

 2. spolupracovať pri ochrane pred povodňami a riadiť sa príkazmi príslušných povodňových orgánov.

 

2./ V čase nebezpečenstva povodne a počas povodne orgány, fyzické osoby a právnické

osoby sú povinné na príkaz príslušných povodňových orgánov najmä:

 1. poskytnúť dopravné a mechanizačné prostriedky, pohonné látky, náradie a iné potrebné prostriedky,

 2. zúčastniť sa podľa svojich možností a síl na prácach zameraných na ochranu a záchranu ľudí, majetku ohrozeného povodňou a na odstraňovaní následkov povodní,

 3. strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov.

 

3./ Pri výkone ochrany pred povodňami sú fyzické osoby a právnické osoby povinné:

 1. občania začlenení do ochrany pred povodňami sú na základe povodňových plánov povinní v čase povodňovej aktivity dostaviť sa na výzvu v najkratšom čase na určené miesto,

b) právnické osoby sú povinné poskytnúť svojim zamestnancom pracovné voľno

 rozsahu potrebnom na plnenie povinností súvisiacich s povodňovou službou v zmysle

Zákonníka práce.

 

4./ Správcovia /vlastníci, užívatelia/ nehnuteľností pri vodných tokoch sú povinní urobiť opatrenia, ktoré im uložil príslušný orgán štátnej správy a samosprávy na zamedzenie a zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne, ak to podľa platných predpisov nie je povinnosťou iného. Obdobne vykonávajú aj zabezpečovacie práce na objektoch v ich správe.

 

5./ Na rozostavaných stavbách alebo na ich ucelených častiach na vodných tokoch alebo zátopových územiach plnia primerane úlohy správcov /vlastníkov, užívateľov/ vodohospodárskych diel pri ochrane pred povodňami investor a dodávateľ stavebnej, prípadne technologickej časti stavby, a to každý na úseku svojej činnosti.

 

6./ Orgány, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné neodkladne hlásiť nebezpečenstvo povodne povodňovým orgánom.

 

 

§ 3

Povinnosti pri zabezpečovaní hlásnej a varovnej povodňovej služby

 

1./ Obce, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné v prípade ak vznikne povodňová situácia na určitom úseku vodného toku zaktivizovať povodňový orgán, vykonať varovanie všetkých, ktorí sú povodňou ohrození a podať potrebné informácie.

 

 

- 4 -

 

 

 

 

2./ Orgány, správcovia vodných tokov, správcovia /vlastníci, užívatelia/ vodohospodárskych diel pri stúpaní vody a pri prekročení určeného stavu hladiny vodného toku posielajú varovné povodňové správy viackrát denne vrátane nočných hodín.

 

3./ Príjemca varovných povodňových správ po prijatí varovnej správy o možnosti vzniku povodňového nebezpečenstva je povinný ihneď podľa povodňových plánov vykonať všetky opatrenia na odstránenie nebezpečenstva hroziaceho z povodne a súčasne varovať fyzické osoby a právnické osoby v pôsobnosti svojho územia pred nebezpečenstvom povodne. Súčasne odovzdávajú správy a hlásenia povodňovým orgánom vyššieho stupňa, a aby mohli hodnotiť situáciu, prípadne riadiť opatrenia, keď na to nepostačujú vlastnými silami a prostriedkami v ochrane pred povodňami.

 

4./ Správca vodného toku alebo správca /vlastník, užívateľ/ vodohospodárskeho diela je povinný príslušnej obci bezodkladne oznámiť povodňové situácie a informovať o vývoji situácie na vodnom toku.

 

 

§ 4

Náklady spojené s ochranou pred povodňami

 

1./ Orgány, fyzické osoby a právnické osoby znášajú náklady, ktoré im vznikajú vlastnými opatreniami na ochranu ich majetku /majetku v ich správe alebo užívaní/ pred povodňami.

 

2./ Náklady na zabezpečovacie práce na vodných tokoch a na vodohospodárskych dielach uhrádzajú ich správcovia /vlastníci, užívatelia/.

 

3./ Náklady na záchranné práce, okrem nákladov podľa § 13, ods. 1 uhrádza obvodný úrad podľa osobitných predpisov Ministerstva financií SR a príslušných ústredných orgánov štátnej správy.

 

4./ Ministerstvo pôdohospodárstva SR po dohode s Ministerstvom financií SR môže určiť, v ktorých ďalších prípadoch a voči komu sa uplatňuje nárok na úhradu nákladov vzniknutých tým, ktorí na príkaz povodňových orgánov vykonávali opatrenia na ochranu pred povodňami.

 

5./ Obec uhrádza občanom škody, ktoré im vznikli v dôsledku činnosti a opatrení na ochranu pred povodňami. Právnickým osobám v takýchto prípadoch uhrádza škody na veciach a náklady spojené s odškodňovaním pracovných úrazov. O náhrade takýchto škôd rozhoduje a náhradu poskytuje obvodný úrad.

 

6./ Osobám, ktorým spôsobili živelné pohromy škody na ich majetku, možno poskytnúť štátnu podporu v rozsahu, určenom Ministerstvom financií SR a Ministerstvom pôdohospodárstva SR.

- 5 -

 

 

 

 

7./ Občanom, ktorí sa podľa povodňových plánov zúčastnili na povodňovej službe, vydá potvrdenie o čase ich účasti príslušný povodňový orgán. Náhradu mzdy za tento čas a náhradu za prípadnú prácu nadčas poskytuje alebo právnickým osobám uvedeným v § 11, ods. 3, písm. b) uhrádza príslušný povodňový orgán alebo právnická osoba, v rámci ktorej sa povodňová služba vykonávala.

 

 

Článok II.

 

Povodňové orgány obce

 

 

§ 5

Obecná povodňová komisia

 

1./ Obec zriaďuje na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami „Obecnú povodňovú komisiu“

/ďalej len „OPK“/.

 

2./ OPK v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne riadi, koordinuje a kontroluje

ochranu pred povodňami na území obce.

 

3./ OPK v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne môže vydávať príkazy na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami. Tieto príkazy nie sú rozhodnutiami podľa správneho poriadku.

 

4./ Úlohy OPK:

 1. prerokúva a pripomienkuje „Povodňový plán záchranných prác obce“ a navrhuje jeho zmeny a doplnky,

 2. kontroluje ako fyzické osoby, právnické osoby, správcovia vodných tokov a správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel plnia úlohy v oblasti ochrany pred povodňami,

 3. sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie a podľa potreby riadi, usmerňuje a koordinuje činnosť fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa zúčastňujú záchranných prác,

 4. komisia v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne najmä:

 5. vyžaduje v prípade potreby pomoc od obvodného úradu, ak vlastné sily a prostriedky nestačia,

 6. eviduje vyhlásenie a odvolanie jednotlivých stupňov povodňovej aktivity,

 7. eviduje všetky hlásenia, správy a informácie o povodňovej aktivite a prijaté opatrenia,

 8. zisťuje, eviduje a vyhodnocuje výšku povodňových škôd, ktoré vznikli na území obce, vyžaduje v prípade nevyhnutnej potreby povinnosť fyzických osôb a právnických osôb prispieť na plnenie všeobecnej povinnosti pri ochrane pred povodňami,

 9. upozorňuje na nebezpečenstvo povodne orgány, fyzické osoby a právnické osoby na území obce a obvodný úrad,

- 6 -

 

 

 

 

 1. zabezpečuje pomoc správcom vodných tokov, správcom (majiteľom, užívateľom) vodohospodárskych diel a iných objektov na vodných tokoch pri zabezpečovacích prácach ak na tieto nestačia vlastnými silami.

 

 

§ 6

Zloženie OPK

 

l./ Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, členov + tajomník a vedúci technického štábu

2./ Predsedom komisie je starosta obce, podpredsedom je zástupca starostu obce, tajomníkom je zamestnanec obecného úradu, vedúcim technického štábu je veliteľ dobrovoľného verejného požiarneho zboru a členmi sú občania a určení zástupcovia právnických osôb, ktoré majú sídlo na území obce.

 

3./ Zloženie OPK tvorí prílohu č. 1 – v Povodňovom pláne zabezpečovacích a záchranných prác v obci Topoľovka.

 

 

§ 7

Uvádzanie komisie do činnosti a jej rokovanie

 

l./ OPK uvádza do činnosti starosta obce a v čase jeho neprítomnosti zástupca starostu obce.

 

2./ Komisia vykonáva svoju činnosť na rokovaniach, ktoré zvoláva predseda komisie podľa potreby, v prípade nebezpečenstva vzniku povodne alebo podľa povahy povodňovej situácie, najmenej však raz za rok. Program rokovania komisie určuje jej predseda. Komisia rokuje aj o úlohách, vyplývajúcich zo schváleného „Povodňového plánu záchranných prác obce“ a kontroluje ako ich príslušné orgány, fyzické osoby a právnické osoby plnia.

 

3./ Rokovania komisie nie sú verejné.

 

4./ So súhlasom predsedu komisie možno na jej rokovania prizvať ďalšie osoby, ktorých účasť je pri rokovaní komisie potrebná.

 

5./ Rokovanie komisie vedie jej predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda.

 

6./ Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.

 

7./ V nevyhnutných prípadoch so súhlasom predsedu komisie môže člena komisie zastupovať ním poverený zástupca. Takto poverený zástupca koná vždy osobne, pričom zo zastupovania vznikajú práva a povinnosti zastúpenému.

 

- 7 -

 

 

 

 

8./ O priebehu rokovania a uzneseniach komisie vyhotovuje tajomník komisie záznam, ktorý zasiela všetkým členom komisie. Člen komisie, ktorého stanovisko sa neprijalo je oprávnený žiadať, aby sa to uviedlo v zázname.

 

9./ V čase medzi rokovaniami OPK, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže rozhodnúť o vykonaní neodkladných opatrení predseda komisie. Tieto opatrenia musia byť prerokované a schválené na najbližšom rokovaní komisie.

 

 

§ 8

Predseda OPK

 

1./ Predseda komisie:

 1. riadi prácu komisie,

 2. informuje príslušné povodňové orgány o vývoji povodňovej situácie a vykonaných opatreniach,

 3. vydáva úradné správy a informácie o vývoji povodňovej situácie a vykonaných opatreniach,

 4. kontroluje plnenie uznesení komisie,

 5. vymenúva a odvoláva tajomníka a členov technického štábu MPK,

 

2./ Predsedu a podpredsedu OPK vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

 

3./ Predsedu komisie v jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu podpredseda komisie.

 

 

§ 9

Technický štáb OPK

 

1./ Technický štáb je odborným, poradným a výkonným orgánom OPK.

2./ Technický štáb zabezpečuje opatrenia komisie v čase od vyhlásenia stupňa povodňovej

aktivity. Zároveň pripravuje a predkladá komisii návrhy opatrení a vykonáva ich.

 

3./ Vedúceho technického štábu OPK vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

 

4./ Zloženie technického štábu a jeho družstiev je v prílohe č. 1

 

 

§ 10

Úlohy technického štábu OPK

 

Technický štáb OPK plní nasledovné úlohy:

 

- 8 -

 

 

 

 

 1. sleduje vývoj povodňovej situácie a navrhuje OPK opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zníženie nebezpečenstva povodne vykonávaním zabezpečovacích prác alebo záchranných prác,

 2. navrhuje OPK, aby do zabezpečovacích prác alebo záchranných prác boli:

- zapojení občania a právnické osoby,

- privolané sily a prostriedky susedných obcí,

- prostredníctvom obvodného úradu privolané sily a prostriedky Armády SR a 

vojsk MV SR,

- zapojení správcovia vodných tokov, resp. správcovia (vlastníci, užívatelia)

vodohospodárskych diel,

- podáva návrhy na prípravu a začatie evakuačných prác,

- zabezpečuje evakuáciu osôb, majetku a zvierat do určených priestorov a objektov,

-zabezpečuje prostredníctvom hasičskej jednotky čerpanie vody zo zaplavených

objektov,

 1. koordinuje záchranné práce všetkých zložiek, ktoré sa na území obce zúčastňujú týchto prác.

 

 

§ 11

Zabezpečenie činnosti OPK

 

1./ Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou komisie, najmä prípravu podkladov na rokovania vykonáva tajomník komisie v spolupráci s členmi komisie.

 

2./ Výdavky spojené s činnosťou OPK a technického štábu OPK sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov obce.

 

 

§ 12

Stanovištia OPK

 

Základné údaje o stálom a náhradnom stanovišti Obvodnej povodňovej komisii a OPK sú uvedené v prílohe č. 1

 

 

§ 13

Úlohy obecného hasičského zboru

 

1./ Obecný hasičský zbor plní pri ochrane pred povodňami nasledovné úlohy:

 1. vykonáva zásahy pri záchranných prácach,

 2. plní úlohy, ktoré nariadila OPK a technický štáb OPK,

 3. spolupracuje pri zložitých a rozsiahlych povodňových situáciách s ďalšími hasičskými jednotkami a zložkami, ktoré sa zúčastňujú záchranných prác,

 

- 9 -

 

 

 

 1. vykonáva záchranné práce s vecnými prostriedkami a hasičskou technikou, ktorú má vo vybavení,

 2. zabezpečuje ošetrovanie a údržbu vecných prostriedkov, ktoré má v užívaní,

 3. zúčastňuje sa školení a cvičení, ktorých zameraním je výkon povodňových záchranných prác.

2./ Zloženie obecného hasičského zboru a prehľad jeho materiálno-technického vybavenia je v Požiarnom poriadku obce Topoľovka.

 

 

Článok III.

 

 

§ 14

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1./ Tento Štatút povodňovej komisie obce nemení rozsah a účinnosť zákona o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred povodňami.

 

2/ Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy a orgánmi obce pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto štatútu povodňovej komisie obce.

 

3./ V prípade, že fyzické osoby a právnické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohto štatútu, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.

 

4./ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

5./ Prijatím tohto štatútu strácajú platnosť všetky doterajšie dokumenty obce týkajúce sa „povodňovej komisie obce“.

 

6./ Tento štatút schválilo obecné zastupiteľstvo v Topoľovke dňa. 3.2. 2007

 

7/ Štatút povodňovej komisie obce nadobúda účinnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom v Topoľovke, dňa 3.2. 2007

 

 

V Topoľovke, dňa 3.2. 2007

 

 

Ing. Ladičkovský Štefan

starosta obce: