Choď na obsah Choď na menu
 


súhlas na výrub drevín

3. 11. 2015

Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín

 

Obec Topoľovka

__________________________________________________________________________

Naše číslo: 232 /2015

Vybavuje: Mgr.Čorná  7880077

Topoľovka, 27.10.2015

 

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len „zákona o OPaK“/  Vás upovedomujeme o následovnom začatom správnom konaní:

 

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona o OPaK v katastrálnom území Závadka.

 

Žiadateľ:  Obec Závadka

       

Predmet žiadosti: 

Výrub  1 ks  drevin druhu lipa malolistá  (Tilia cordata Mill.)  na pozenku p.č. KNC 45/1 / pri dome smútku/ vedené v reg.katastra C ako zastavané plochy a nadvoria,

1 ks  drevin druhu  hruška,  4 ks drevin druhu čerešňa na pozemku p.č. KNC 47 / pri ZŠ/ vedené v reg. katastra C ako záhrady,

2 ks smrek  obyčajný (Picea abies  (L.) Karst.), 1 ks drevin druhu pagaštan konský na pozemku p.č. KNC 3/1  /pri obecnom úrade/, vedené v reg. katastra C ako zastavené plochy a nádvoria,

1 ks drevin druhu pagaštan konský na pozemku p.č. KNC 3/3 vedené v reg.katastra C ako  ostatné plochy,

1 ks drevin druhu borovica lesná (Pinus sylvestris L.) na pozemku p.č. KNC 43 /KNE 905/ vedené v reg, C  ostatné plochy cintorín v k.ú. Závadka

Ako dôvod žiadateľ uvádza: stromy sa nachádzajú v centre obce. Sú prestárle, nakoľko ich vek dosahuje 35 rokov. Niektoré z nich sú vychnuté celkom, niektoré majú vyschnuté konáre. Ich výška je primeraná ich veku a v prípade ich zlomenia alebo vyvrátenia ohrozujú okolité nehnuteľnosti.

 

 

Žiadosť doručená dňa : 23.10..2015

 

V zmysle § 82 ods.3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konani najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

 

                                                                                              Ing. Štefan                                                                                                           Ladičkovský

                                                                                                starosta obce