Choď na obsah Choď na menu
 


Obecne zastupitelstvo 1.10.2012

3. 10. 2012

 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO TOPOĽOVKA

Zápisnica

Napísaná zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Topoľovke konaného dňa 1.10.2012 

Prítomní:

Podľa prezenčnej listiny 7 poslancov OZ,    starosta obce Ing. Ladičkovský Štefan,  

Zapisovateľ : Ing. Štefan Ladičkovský

Návrhová komisia:

Vladimír Majerčín

Jozef Sentál

Overovatelia zápisnice:

Gabriel Hivko

Jozef Gábor

Program rokovania:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Schválenie programu rokovania
  3. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia
  4. Určenie zapisovateľa, schválenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  5. Informácia o zahájení stavby Výstavba chodníkov v obci Topoľovka
  6. Prerokovanie žiadosti o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi
  7. Prerokovanie úpravy poplatkov za stravu a zápisné detí v školskej jedálni a v školskom klube
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Predložený  program rokovania bol jednomyseľne schválený.

K bodu 1 a 2:

Rokovanie otvoril a viedol Ing. Ladičkovský Štefan, starosta obce, ktorý privítal prítomných a predložil návrh programu rokovania. Návrh programu rokovania bol jednomyseľne schválený.

K bodu 3 :

V tomto bode starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia OZ, pričom konštatoval, že  body z posledného zasadnutia boli splnené.

K bodu 4 :

Starosta obce určil za zapisovateľa Ing. Ladičkovského Stefana, a navrhol za overovateľov zápisnice  Gabriela Hivka a Jozefa Gábora, do návrhovej komisie starosta obce navrhol Vladimíra Majerčína a Jozefa Sentála. Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.

K bodu 5:

V  tomto bode starosta obce predložil poslancom obce výsledok výberového konania na dodávateľa stavby Výstavba chodníkov v obci Topoľovka. Dodávateľom stavby sa stala firma CMR Slovakia s.r.o. Ľubotice. Starosta obce informoval prítomných že bola podpísaná zmluva o dielo s víťaznou firmou v celkovej hodnote diela  256 843,81 euro. Výstavba diela bola zahájena v mesiaci september 2012. Predpokladané ukončenie je 16 mesiacov od prevzatia staveniska, resp. podľa pokynov a finančných možností investora bude lehota výstavby predĺžená. Výstavba započala pokračovaním chodníka pri štátnej ceste Humenné – vranov nad Topľou, pokračovať bude pri štátnej ceste Topoľovka – Karná od ZŠsMŠ po koniec obce. Financovanie stavby bude 17.000 eur z úveru, ktorý má obec otvorený v Prima banke, ďalšie financovanie z vlastných prostriedkov.

 

K bodu 6:

V tomto bode  starosta obce predložil prítomným žiadosť Viktórie Magurovej Topoľovka 213 o výpomoc na štúdium na zaplatenie školného na vysokej škole z dôvodu, že je v hmotnej núdzi, bol jej pozastavený sirotský dôchodok a nemá na zaplatenie školného. Po prerokovaní žiadosti poslanci OZ vzhľadom na to, že k žiadosti nebolo doložené názov školy, forma štúdia, výška školného a prehlásenie, že žiadateľka nie je poberateľkou žiadnych dávok, odporučili starostovi obce vyzvať žiadateľku o doloženie uvedených údajov a poverili starostu obce následne rozhodnúť o žiadosti.

K bodu 7 :

V tomto bode  starosta obce predložil návrh na úpravu VZN č.4/2011 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v ZŠsMŠ Topoľovka a školských zariadeniach. V návrhu je navrhnuté aby sa upravila výška mesačných príspevkov v školskom klube detí a výšky príspevkov na úhradu nákladov v školskej jedálni. Po prerokovaní poslanci schválili jednomyseľne predložený návrh úpravy s platnosťou od 1.1.2013.

K bodu 8 :

V tomto bode starosta obce otvoril diskusiu. Poslankyňa Šramová upozornila na potrebu oznamovania termínov konania OZ v obecnom rozhlase. Ďalej upozornila na spaľovanie odpadov občanmi obce . Starosta obce udelil ďalej slovo prítomným občanom. Ján Hudák upozornil na potrebu zverejňovania všetkých oznamov na webovej stránke. Ďalej požiadal o vysvetlenie, či je dlh bývalého poľnohospodárskeho družstva zahrnutý do rozpočtu obce, predložil otázku, či firma Drevo SV ešte funguje a či má zaplatenú daň z nehnuteľností. Starosta obce konštatoval, že webovú stránku podľa potreby aktualizuje Štefan Marcinčák, dlh na dani z nehnuteľností po bývalom poľnohospodárskom družstve je v rozpočte obce ako nedobytná pohľadávka vzhľadom na to že nebola uzavretá konkurzná podstata a firma Drevo SV od novembra 2011 nevykonáva vo svojom areáli výrobnú činnosť v oblasti drevovýroby, funguje len prevádzka výroby fólií a obchodná činnosť, firma má za rok 2012 splnené všetky daňové záležitosti voči obci. Ďalej diskutovala Darina Veľasová, ktorá položila otázku, či by sa nemohlo zabezpečiť vypínanie verejného osvetlenia na vetve ku cintorínom o 20.00 hod. z dôvodu, že po tejto uličke po 20.00 hod je veľmi malý pohyb občanov. Ďalej upozornila že na schodoch ku cintorínu sú v stupniciach osadené roxory, ktoré môžu pri nepozornosti spôsobiť zranenie. Starosta obce prehlásil, že dá odstrániť jestvujúce prekážky na schodoch k cintorínu a na otázku skoršieho vypínania verejného osvetlenia prítomní diskutovali. Boli prezentované názory, že v tejto časti je aj rodinný dom, ktorý je obývaný, diskutovalo sa o tom či je efektívne zrealizovať samostatné ovládanie tejto vetvy investíciou v porovnaní s ušetrenou energiou. Predmetom skúmania efektívnosti bude aj posúdenie nákladov na realizáciu samostatného ovládania a výpočtu úspory spotreby energie. Ďalej sa diskutovalo o potrebe informovania občanov obce o udržiavaní poriadku na cintorínoch a v ich okolí, likvidácii odpadov, separovaní odpadov a vytváraní čiernych skládok. Bolo konštatované že niektorí občania obce nerešpektujú VZN o odpadoch a VZN o Poriadku na cintorínoch a vyvážajú do veľko objemných kontajnerov pri cintorínoch odpad, ktorý tam nepatrí, zároveň v okolí cintorínov, ale aj v ďalších častiach katastra čierne skládky odpadu. Bolo konštatované, že tieto skládky odpadu vytvárajú aj občania okolitých obcí. Obec vyvinie väčšie úsilie na informovanosť občanov ako aj na postih občanov pri zistení nakladania s odpadmi v rozpore s platnými VZN. Diskutovalo sa aj o možnosti separácie šatstva a obuvi prostredníctvom kontajnerov. Starosta obce informoval, že obec dostala ponuku na osadenie špeciálneho kontajnera pre túto separáciu, ktorá by mala byť zrealizovaná do konca tohto roku.

Po ukončení diskusie poslanci vzali na vedomie diskusné príspevky.

K bodu 9 :

V tomto bode starosta obce požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.

K bodu 10 :

Vzhľadom na to, že program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a prehlásil rokovanie za ukončené.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ladičkovský Štefan

                      Starosta obce

 

 

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO TOPOĽOVKA

UZNESENIE č.11

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Topoľovke dňa 1.10.2012

Obecné zastupiteľstvo v Topoľovke na svojom zasadnutí dňa 1.10.2012 po prerokovaní jednotlivých bodov programu :

A.   Berie na vedomie :

1.    Správu o kontrole uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ

2.    Diskusné príspevky diskutujúcich

3.    Informáciu o zahájení stavby Výstavba chodníkov v obci Topoľovka

B.   Schváľuje :

1.    Overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľa podľa textu v zápisnici

2.    Program rokovania

3.    Zmenu VZN č.4/2011 o určení výšky mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v ZŠsMŠ Topoľovka a školských zariadeniach s účinnosťou od 1.1.2013

C.   Odporúča :

         1.Starostovi obce realizovať podnety diskusných príspevkov

1.    Starostovi obce vyzvať žiadateľku o výpomoc na štúdium o doloženie potrebných informácií a následne rozhodnúť o vybavení žiadosti

Overovatelia zápisnice :

Jozef Gábor

Gabriel Hivko

                                                                       Ing. Ladičkovský Štefan

                                                                              Starosta obce:

 

 

 

 

 

OBEC TOPOĽOVKA

STAROSTA OBCE

067 45 Obecný úrad Topoľovka 194

 

Č.j.  ......./2012                                                                                                                   Topoľovka 24.9.2012