Choď na obsah Choď na menu
 


Obecne zastupitelstvo 30.1.2012

15. 2. 2012

 

 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO TOPOĽOVKA
Zápisnica
Napísaná zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Topoľovke konaného dňa 30.1.2012 
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny 5 poslancov OZ,   starosta obce Ing. Ladičkovský Štefan,  
hlavná kontrolórka obce, pracovníčka Obecného úradu
Ospravedlnení :
Ing. Mária Šramová
Gabriel Hivko
Zapisovateľka : Valéria Dvulitová
Návrhová komisia:
Miroslav Jackovič
Ing. Ján Duplák
Overovatelia zápisnice:
Jozef Sentál
Jozef Gábor
Program rokovania:
1.      Otvorenie zasadnutia
2.      Schválenie programu rokovania
3.      Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia
4.      Určenie zapisovateľa, schválenie overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
5.      Prerokovanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2012 a návrh rozpočtu obce na roky 2013 a 2014
6.      Rôzne
7.      Diskusia
8.      Návrh na uznesenie
9.      Záver
Predložený  program rokovania bol jednomyseľne schválený.
K bodu 1 a 2:
Rokovanie otvoril a viedol Ing. Ladičkovský Štefan, starosta obce, ktorý privítal prítomných a predložil návrh programu rokovania. Návrh programu rokovania bol jednomyseľne schválený.
K bodu 3 :
V tomto bode starosta obce previedol kontrolu plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia OZ, pričom konštatoval, že body z posledného zasadnutia boli splnené.
K bodu 4 :
Starosta obce určil za zapisovateľku Bc. Valériu Dvulitovú a navrhol za overovateľov zápisnice  Jozefa Sentála a Jozefa Gábora, do návrhovej komisie starosta obce navrhol Miroslava Jackoviča a Ing. Jána Dupláka. Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 5:
V  tomto bode starosta obce predložil návrh rozpočtu obce na rok 2012 a návrhy rozpočtu obce na roky 2013 a 2014, ktoré boli prerokované na predošlom zasadnutí OZ, vyvesené v obecnej tabuli spôsobom obviklým. Zároveň skonštatoval, že nebol doručený žiaden pozmeňujúci návrh k rozpočtu obce. Hlavná kontrolórka predložila prítomným stanovisko k schváleniu rozpočtu. Prítomní po prerokovaní schválili rozpočet obce na rok 2012 a návrhy rozpočtu obce na roky 2013 a 2014.
K bodu 6:
V tomto bode  starosta obce informoval prítomných o postupe prác na realizácii protipovodňových opatrení.
K bodu 7 :
V tomto bode starosta obce otvoril diskusiu. V diskusii vystúpil p. Burík, ktorý diskutoval k téme odhrňanie snehu na miestnej komunikácii, pričom navrhoval, aby bol sneh odhrňaný širšie, čím by bola prejazdnosť komunikácie lepšia. Ďalej mal dotaz, či by nemohol mať úľavu na DZN vo výške 50 % z dôvodu, že obaja s manželkou sú držiteľmi preukazov ZŤP. Starosta obce diskutujúcemu odpovedal na otázky a vysvetlil mu schválené VZN o DZN, pričom v obci Topoľovka je schválená úľava na DZN pre držiteľov preukazov ZŤP vo výške 30 %. OZ vzalo na vedomie diskusné príspevky diskutujúceho. Vzhľadom na to, že nebolo viac diskusných príspevkov, starosta obce ukončil diskusiu.
K bodu 8 :
V tomto bode starosta obce požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie. Predložený návrh bol jednomyseľne schválený.
K bodu 9 :
Vzhľadom na to, že program rokovania bol vyčerpaný, starosta obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a prehlásil rokovanie za ukončené.
  
 
 
Ing. Ladičkovský Štefan
                      Starosta obce
 
 
 
 
 
 
 
 
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO TOPOĽOVKA
UZNESENIE č.8
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Topoľovke dňa 30.1.2012
 
Obecné zastupiteľstvo v Topoľovke na svojom zasadnutí dňa 30.1.2012 po prerokovaní jednotlivých bodov programu :
A.    Berie na vedomie :
1.     Správu o kontrole uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2.     Diskusné príspevky p. Buríka
3.     Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2012 a roky 2013 a 2014
B.    Schváľuje :
1.    Overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a zapisovateľa podľa textu v zápisnici
2.    Program rokovania
3.    Rozpočet obce na rok 2012 a návrhy rozpočtu obce na roky 2013 a 2014
 
 
 
Overovatelia zápisnice :
Jozef Gábor
Jozef Sentál           
                                                                       Ing. Ladičkovský Štefan
                                                                              Starosta obce:
 
 
 
 
 
 
 
OBEC TOPOĽOVKA
STAROSTA OBCE
067 45 Obecný úrad Topoľovka 194
 
Č.j27./2012                                                                                                                         Topoľovka 23.1.2012