Choď na obsah Choď na menu
 


Obecné zastupitelstvo 30.6.2014

23. 6. 2014

 

OBEC TOPOĽOVKA

STAROSTA OBCE

067 45 Obecný úrad Topoľovka 194

 

Č.j.  ......./2014                                                                                                                   Topoľovka 23.6.2014  

 

P o z v á n k a

Týmto zvolávam   zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľovke v zmysle § 12 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré sa uskutoční dňa

30.júna   2014 (pondelok)    o 18.00 hod.

v zasadačke OcÚ Topoľovka s týmto programom:

1.      Otvorenie zasadnutia

2.      Schválenie programu rokovania

3.      Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zasadnutia

4.      Schválenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

5.      Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013

6.      Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2014

7.      Diskusia

8.      Návrh na uznesenie

9.      Záver

 

 

 

                                                                                  Ing. Ladičkovský Štefan

                                                                                         starosta obce: