Choď na obsah Choď na menu
 


Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2009

9. 4. 2010

                  

          VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ  NARIADENIE    č.2/2009

    obce Topoľovka o poskytovaní dotácií a príspevkov z rozpočtu obce  


Obecné zastupiteľstvo obce Topoľovka podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 7 zákona SNR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto nariadenie upravuje podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu obce Topoľovka (ďalej len „obec“) právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je obec a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti, spolufinancovanie projektov, poskytovanie pomoci  a zabezpečovanie výkonov vo verejnom záujme.

2. Pod pojmom dotácia sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu obce.

      3. Dotácie poskytuje obec vo svojej vecnej pôsobnosti a na základe žiadosti.

      4. Prostriedky z dotácií  sa majú zásadne využívať len na plnenie na účel, na ktorý boli schválené. Na prostriedky z dotácií vzťahujú pravidlá dodržiavania finančnej disciplíny vrátane ukladania sankcií. Hlavné kritériá rozhodujúce pri posúdení, či bola, alebo nebola porušená rozpočtová disciplína pri nakladaní s dotáciami, sú ich prísna účelovosť a časovosť.

                                                              Čl. 3
                Zdroje na poskytovanie dotácií

1. Zdrojom finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií sú vlastné príjmy rozpočtu obce, ktoré sa na tento účel vytvárajú v procese hospodárenia a mimorozpočtové prostriedky z rezervného fondu.

 2. Obecné zastupiteľstvo obce Topoľovka (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) v rozpočte na príslušný rok určí objem finančných prostriedkov na poskytovanie dotácií.

      3. Poskytnutie dotácií nemôže zvýšiť celkový dlh obce.

                                                                   Čl. 4
                 Účel poskytovania dotácií

Dotáciu možno poskytnúť najmä na činnosť v oblasti kultúry, telovýchovy a športu, školstva, životného prostredia, sociálnej starostlivosti, zdravotníctva, vzdelávacích, náboženských a charitatívnych aktivít.

                                                             Čl. 5
                   Podmienky poskytovania dotácií

1. Dotáciu možno poskytnúť subjektom uvedeným v čl. 1 ods. 1 na základe predloženej písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
a) presnú identifikáciu žiadateľa v súlade s označením na výpise z obchodného registra, u fyzickej osoby
    meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,
b) číslo účtu, na ktorý majú byť finančné prostriedky po schválení poukázané, resp. požiadavka o    
    vyplatenie v hotovosti,
c) účel a stručnú charakteristiku konkrétnej akcie,
d) požadovanú výšku dotácie,
e) formu účasti obce na tejto akcii napr. spoluorganizátor, sponzor, záštita a pod.,
f) návrh formy propagácie obce.

       2. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.

 3. Dotácia nebude poskytnutá žiadateľom, ktorí:

a) ku dňu podania žiadosti majú voči obci akékoľvek záväzky,
b) nepredložili vyúčtovanie predchádzajúcej dotácie a uplynul termín na jeho predloženie.

                                                            Čl. 6
                                   Schvaľovanie poskytnutia dotácie

1. Pridelenie dotácie vo výške do 300 eur schvaľuje starosta obce, pridelenie dotácie vo výške nad 300 eur schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

                                        ČI. 7
Poskytnutie finančných prostriedkov a ich vyúčtovanie

1. Výška schválenej dotácie, termín jej vyúčtovania ako aj spôsob propagácie obce budú žiadateľovi oznámené písomne.

2. Dotáciu je možné po schválení vyplatiť:

a)  poukázaním na účet uvedený v žiadosti,
b)  v hotovosti v pokladni Obecného úradu Topoľovka
    

3. Subjekt, ktorému bola dotácia vyplatená je povinný vykonať vyúčtovanie v určenom termíne.

4.Vyúčtovanie musí obsahovať účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá a kópie platných účtovných dokladov, preukazujúcich jej čerpanie.

5. Nevyčerpané finančné prostriedky musia byť vrátené na účet obce, resp. v hotovosti do pokladne obecného úradu v termíne predloženia vyúčtovania.

       6. Nevyúčtovaná dotácia musí byť vrátená na účet obce, resp. v hotovosti do pokladne
obecného úradu v termíne určenom obecným úradom.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia


1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú poverení zamestnanci obce.

2. Za porušenie disciplíny pri čerpaní dotácie sa považuje neoprávnené použitie a neoprávnené zadržanie.

3. Rozhodnutie o poskytnutí dotácie, alebo príspevku, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu obce preskúmať prostredníctvom hlavného kontrolóra, alebo orgánov činných v trestnom konaní. Obec po preskúmaní rozhodnutia ho zruší alebo zmení, ak došlo k neoprávnenému použitiu, alebo neoprávnenému zdržaniu prostriedkov z dotácie, alebo iného príspevku.

4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť  dňom schválenia.

 

 

 

                                                                                                    Ing.Ladičkovský Štefan              
                                                                                                             starosta obce