Choď na obsah Choď na menu
 


Všeobecne záväzné nariadenie č.3 /2009

9. 4. 2010

 

Všeobecne záväzné nariadenie

Č. 03 /2009

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania

služieb na trhových miestach – Trhový poriadok obce Topoľovka

 

Obecné zastupiteľstvo v Topoľovke na základe ustanovenia § 11 odsek 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok obce Topoľovka.

PRVÁ ČASŤ
Čl.1
Úvodné ustanovenia

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce upravuje predaj tovarov a poskytovanie služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Topoľovka.

 2. Trhové miesto v katastrálnom území obce Topoľovka je: plocha pred obecným úradom  verejné priestranstvo pred obchodom na Mokrinách a sála Domu kultúry

 3. Na určených trhových miestach sa môžu predávať výrobky a poskytovať služby, ktoré sú vymedzené v trhovom poriadku.

 4. Trhovými dňami sú: pondelok až sobota s predajným časom: od 8:00hod. do 19:00 hod.

 5. Správu trhových miest vykonáva obec Topoľovka.

DRUHÁ ČASŤ
TRHOVÝ PORIADOK

Čl.2
Všeobecné ustanovenia

 1. Tento trhový poriadok upravuje trhové práva a povinnosti správcu trhového miesta, zákaz predaja niektorých výrobkov, obmedzenie predaja výrobkov, druhy poskytovaných služieb, ambulantný predaj v obci a osoby, ktoré sú oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach.

 2. Trhový poriadok upravuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach a pri príležitostných trhoch, stanovuje orgány, ktoré sú oprávnené vykonávať dozor a ukladať sankcie.

Čl.3
Základné ustanovenia

 1. Obec Topoľovka, ako správca trhoviska určuje za trhové miesto: Plochu pred obecným úradom, verejné priestranstvo pred obchodom na Mokrinách a sála Domu kultúry.

 2. Na trhových miestach sa môžu predávať:

 1. potravinárske výrobky (za podmienok dodržiavania všeobecných technických, hygienických a prevádzkových podmienok podľa osobitných predpisov /2, /14)

 2. rastlinné výrobky z pestovateľskej činnosti (ovocie, zelenina, kvety)

 

 1. osivá (za podmienok dodržiavania zákona č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách) v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľa,

 

 1. lesné plodiny (pri predaji je potrebný doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu /12 v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách,

 

 1. živočíšne výrobky z vlastnej chovateľskej činnosti (za podmienok dodržiavania Vyhlášky č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov a zákona č. 152/95 Z. z. o potravinách)

 

 1. spotrebný tovar (kusový textil, odevy, obuv, domáce potreby, výrobky spotrebnej elektrotechniky, drobný tovar, papierenský tovar, kozmetika, dogériový tovar, športové potreby a hračky) za podmienok dodržiavania osobitných predpisov /18

 

 1. Na trhových miestach možno poskytovať nasledovné druhy služieb:

 

a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie, podľa osobitných

predpisov /11 a len na nasledovných miestach:

 • počas konania príležitostných trhov a jarmokov, pričom sortiment určí obec

v povolení na predaj výrobkov a občerstvenia (ambulantný predaj)

- v prevádzkarňach (stavby s dočasným užívaním), pričom sortiment určí mesto

v povolení na predaj výrobkov a občerstvenia

 1. brúsenie nožov, nožníc, nástrojov

 2. oprava dáždnikov

 3. oprava a čistenie obuvi

 4. kľúčové služby

 5. oprava kožených výrobkov.

 

4. Na trhových miestach je zakázané poskytovať služby, ktoré ohrozujú mravnosť, urážajú

náboženské cítenie a pod.

5. Príležitostný trh na predaj výrobkov povoľuje obec a vykonáva sa na trhových miestach: na ploche pred obecným úradom, verejnom priestranstve pred obchodom na Mokrinách a sále Domu kultúry.

Čl.4
Oprávnenie na predaj

 1. Na trhových miestach a na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia obce predávať:

  • fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,

  • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej produkcie a lesné plodiny,

  • občania predávajúci použité vlastné výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

 2. Predávajúci na trhovom mieste, resp. pri príležitostnom trhu, musí mať povolenie na predaj vydané obcou a musí mať svoje predajné zariadenie označené menom resp. názvom.

Čl.5
Podmienky predaja na trhových miestach

 1. Na trhových miestach sa smú predávať poľnohospodárske výrobky a tovary v súlade s platnou právnou úpravou a technickými a hygienickými normami. Výrobky a tovary musia byť zdravotne nezávadné. Predávajúci musí mať zdravotný preukaz, pokiaľ to osobitný zákon prikazuje.

 2. Predávajúci je povinný používať ciachované váhy, miery a závažia. Tovar a výrobky je povinný predávajúci na požiadanie zabaliť tak, aby ich bolo možné prenášať.

 3. Lesné plody, poľnohospodárske výrobky a ďalšie poľnohospodárske produkty musia byť očistené, zbavené hrubých nečistôt a zvädnutých listov.

 4. Pri predaji húb musí mať predávajúci doklad o znalosti húb.

 5. Predávajúci je povinný udržiavať vyhradené miesto v čistom stave a po skončení predaja ho za sebou upratať.

 6. Poľnohospodárske výrobky a tovary musia byť viditeľne a zreteľne označené maloobchodnými cenami, a ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných triedach, aj akostnou triedou.

 7. Viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov /1, /11 .

 

Čl.6
Zákaz predaja

 1. Na trhových miestach je zakázané predávať:

  • zbrane a strelivo

  • výbušniny a pyrotechnické výrobky

  • tlačoviny ohrozujúce mravnosť

  • tabak a tabakové výrobky

  • lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje

  • jedy omamné a psychotropné látky, lieky

  • automobily, motocykle a ich súčiastky a príslušenstvo

  • chránené druhy živočíchov /12 a nebezpečné živočíchy

 2. Obec môže na prechodné obdobie zakázať predaj aj ďalších výrobkov a produktov, pokiaľ je to v záujme obyvateľov obce.

TRETIA ČASŤ
NÁJOMNÉ ZA PREDAJ NA TRHOVÝCH MIESTACH

Čl.7

Nájomné

Cena trhového miesta pri predaji:

5 euro/ deň na ploche pred Obecným úradom a verejnom priestranstve pred Obchodom na Mokrinách

26 euro/deň v sále Domu kultúry

 

ŠTVRTÁ ČASŤ
KONTROLA PREDAJA NA TRHOVÝCH MIESTACH

Čl.8

 1. Predaj na trhových miestach riadi obec všeobecne záväzným nariadením, trhovým poriadkom a vykonávaním dozoru nad dodržiavaním tohoto všeobecne záväzného nariadenia a trhového poriadku. Obec môže poveriť osobu - právnickú alebo fyzickú aby vykonávala správu trhových miest.

 2. Dozor nad predajom na trhových miestach v obci môžu kontrolovať:

  • starosta obce a pracovníci obecného úradu,

  • poverení poslanci obecného zastupiteľstva,

  • príslušné orgány štátnej správy

 3. Predávajúci sa musí orgánu vykonávajúcemu dozor preukázať nasledovnými dokladmi:

  • občianskym preukazom,

  • povolením obce a potvrdením o zaplatení poplatku,

  • živnostenským oprávnením, resp. iným obdobným dokladom,

  • dokladmi, ktoré oprávňujú predávajúceho k predaju tovaru (zdravotný preukaz, doklad o znalosti húb, doklad o nadobudnutí tovaru a pod.)

PIATA ČASŤ
SANKCIE

Čl.9

V prípade porušenia jednotlivých ustanovení tohoto trhového poriadku sú orgány vykonávajúce dozor oprávnené:

 1. ukladať blokové pokuty v súlade s platnou právnou úpravou,

 2. iniciovať začatie priestupkového konania, prípadne odňatie živnostenského oprávnenia.

ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl.10

 1. Zmeny a doplnky tohoto všeobecne záväzného nariadenia a trhového poriadku schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 2. Na VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – Trhový poriadok obce Topoľovka – sa uznieslo OZ v Topoľovke dňa 10.8.2009.Toto všeobecne záväzné nariadenie a trhový poriadok nadobúda účinnosť dňom 10.8.2009

V Topoľovke 10.8.2009

Ing. Ladičkovský Štefan

Starosta obce :

 

 

 

Príloha č. 1 k VZN č. 03/2009

Zákony, ktoré sú predávajúci povinný dodržiavať a vysvetlivky k odkazom

 

 

 1. Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

 2. zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov

 3. Zákon č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov

 4. Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov

 5. Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch

 6. Zákon č, 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť

 7. Zákon č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov

 8. Nariadenie vlády SSR č. 206/1988 o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov

 9. Zákon č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti

 10. Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách

 11. Vyhláška MV SR č. 133/1994 Z. z. o inšpekčných knihách a zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR

 12. Zákon č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

 13. Vyhláška MP SR č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu

 14. Vyhláška FMPaV č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov.