Choď na obsah Choď na menu
 


Všeobecne záväzné nariadenie o vylepovani plagatov

9. 4. 2010

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE TOPOĽOVKA O VYLEPOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Topoľovka v zmysle zákonov NR SR o voľbách prezidenta SR, o voľbách do Slovenskej národnej rady, voľbách do Európskeho parlamentu, voľbách do VÚC a komunálnych voľbách, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie):

§ 1

Základné pojmy

Volebnými plagátmi, v zmysle tohto nariadenia, sú všetky materiály vhodné na vylepovanie, ktorých účelom je oboznamovanie s politickými a volebnými programami politických strán a kandidátov vstupujúcich do volebnej kampane.

§ 2

Výlepné plochy určené na vylepovanie volebných plagátov

Volebné plagáty počas volebnej kampane je možné vylepovať len na týchto plochách :

- 1 propagačná skrinka pri oplotení pozemku ZŠsMŠ

- 3 propagačné skrinky na budove Domu kultúry

§ 3

Podmienky vylepovania volebných plagátov

Vylepovanie plagátov do určených propagačných skriniek zabezpečuje Obec Topoľovka po doručení materiálov politickými stranami a hnutiami, resp. nezávislými kandidátmi pre jednotlivé voľby. Pracovníci obce umiestnia plagáty do určených uzamykateľných skriniek počas stanovenej volebnej kampane a odstránia ich v stanovený čas volebného moratória pre jednotlivé voľby.

Za obsah a formu plagátov zodpovedajú politické strany a hnutia, resp. nezávislí kandidáti, schválení Ústrednou, resp. príslušnou volebnou komisiou pre jednotlivé voľby.

Volebné plagáty musia byť vylepené podľa zásad rovnosti kandidujúcich politických strán a hnutí, resp. nezávislých kandidátov.

Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach v obci, ako určuje toto nariadenie, je zakázané.

§ 4

Sankcie

Porušenie tohto nariadenia bude postihované podľa zákona NR SR č.372/90 Zb. o priestupkoch, § 47, ods. 1, písm. d) a podľa všeobecne platných predpisov o porušení nariadení.

§ 5

Záverečné ustanovenie

Toto Nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Topoľovke dňa 7.4.2009 uznesením č. 02/2009, vyvesené na úradnej tabuli dňa 8.4.2009 a nadobúda účinnosť 23.4.2009.

 

 

Ing. Ladičkovský Štefan

starosta obce