Choď na obsah Choď na menu
 


Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2012

9. 4. 2010

Všeobecne záväzné nariadenie obce TOPOĽOVKA
o miestnych daniach a poplatkoch
o zbere, preprave a zneškod
ňovaní  komunálneho odpadu
a miestnom poplatku za zber , prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Topoľovke na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojitosti so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch, zákonom č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších zmien vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „ nariadenie“ ):

Úvodné ustanovenia

1.1 Predmet , účel a pôsobnosť nariadenia

1.1.1. Obec Topoľovka týmto nariadením upravuje podrobnosti o zavedení miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, spôsobe výberu miestnych daní a poplatku a o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  drobnými stavebnými odpadmi , ktoré vznikajú na území obce

1.1.2. Týmto nariadením sú upravené podrobnosti ozavedených miestnych daniach apoplatku za komunálne odpady adrobné stavebné odpady, daňovníkoch a poplatníkoch, zbere a  preprave komunálnych odpadov, o spôsobe  zavedenia a  realizácie separovaného zberu jednotlivých zložiek z komunálnych odpadov , o mieste určenom na zneškodňovanie odpadov , poplatku za zber a zneškodňovanie odpadov a spôsobe výberu poplatku.

1.1.3 Obec Topoľovka má s účinnosťou od 1. januára 2012 nasledovné dane a poplatok:

daň z nehnuteľností

daň za psa

daň za užívanie verejného priestranstva

daň za nevýherné hracie prístroje

poplatok za komunálne odpady adrobné stavebné odpady.

 

 

 

Časť prvá

Poplatok za komunálne odpady adrobné stavebné odpady

Odpadové hospodárstvo

1.2 Účelom odpadového hospodárstva je:

1.2.1 predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä:

rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje

výrobou výrobkov, ktorá rovnako ako výsledné výrobky čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia

vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie

1.2.2 zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa bodu 1.2.1

 

využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa bodu 1.2.1 a 1.2.2

zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa bodu 1.2.1,1.2.2 a 1.2.3

 

2.2.Vymedzenie základných pojmov :

2.2.1 Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp , alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

2.2.2. Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m 3 ročne od fyzickej osoby, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie

2.2.3. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu

2.2.4. Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza

Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov

Článok 2

Program odpadového hospodárstva

2.1.Základné ustanovenia

2.1.1. Program odpadového hospodárstva určuje ciele odpadového hospodárstva SR , územného celku, jeho časti alebo pôvodcu odpadu a opatrenia na ich plnenie v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.1.2 Program odpadového hospodárstva je povinný vypracovať :

pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo právnickou osobou - podnikateľom a produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 t ostatných odpadov

povinnosť pôvodcu odpadov pre tvorbu komunálnych odpadov ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou ( drobné stavebné odpady) obec Topoľovka na území ktorej tieto odpady vznikajú

právnická alebo fyzická osoba , pre ktorú sa vykonávajú servisné práce, čistiace práce alebo udržiavacie práce vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania , organizačnej zložke alebo inom mieste pôsobenia tejto právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa

2.1.3. Záväzná časť programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu musí obsahovať cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov ( prúdy odpadov ) , polychlórovanými bifenylmi a kontaminovanými zariadeniami v určenom čase a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov .

Smerná časť programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu obsahuje zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a ako aj zariadení na iné nakladanie s odpadmi

Pôvodca odpadu je povinný ním vypracovaný program predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a schválený program dodržiavať.

 

2.2. Program pôvodcov odpadov - obce Topoľovka

2.2.1 Pôvodcovia odpadov na území obce sa môžu dohodnúť navzájom, alebo spolu s obcou, že vypracujú spoločný program

2.2.2. V prípade , ak sa včase po schválení programu pôvodcu odpadu zásadným spôsobom zmenia skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre obsah jeho programu , pôvodca odpadu je povinný svoj program aktualizovať a bezodkladne ho predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy .

2.2.3 Obec je pri zostavovaní aaktualizovaní programu odpadového hospodárstva oprávnená bezplatne požadovať od každého , kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu, alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu.

Článok 3

Povinnosti právnických afyzických osôb

3.1 . Základné povinnosti :

3.1.1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto nariadením. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie

 

 

3.1.2. Zakazuje sa:

uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s týmto nariadením

zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta a zneškodňovanie odpadov ukladaním do povrchových nádrží ( napr. umiestenie kvapalných odpadov, alebo kalov do jám, rybníkov alebo lagún, priehrad a pod. )

 

ukladať na skládku kvapalné odpady, a odpady ktoré sú v podmienkach skládky výbušné a horľavé, infekčné odpady zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení

zneškodňovať odpad riedením alebo zmiešavaním za účelom znižovania koncentrácie nebezpečných látok

 

f.) opotrebované batérie aakumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností

g.) vypúšťať odpadové oleje do povrchových , podzemných vôd s do kanalizácií

h.) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy

3.1.3. Náklady na zneškodňovanie odpadov znáša ten, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy vykonáva

 

 

3.1.4. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci.

3.1.5. Obvodný úrad životného prostredia na základe bodu 3.1.4. požiada Policajný zbor ozistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu, takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo DSO, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou.

3.1.6. Ak sa podľa bodu 3.1.5. nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore a týmto nariadením, obvodný úrad životného prostredia začne konanie, či vlastník správca alebo nájomca tejto nehnuteľnosti je:

a) pôvodcom odpadu

b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti

c) mal z tohto uloženia odpadu majetkový alebo iný prospech

3.1.7.. Ak sa v konaní podľa bodu 3.1.6. preukáže vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, na ktorej bol umiestnený odpad v rozpore s týmto nariadením niektorá zo skutočností prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na tohto vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.

3.1.8.. Ak sa podľa bodu 3.1.5. nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady obvodný úrad životného prostredia, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec.

3.1.9 Komunálny odpad adrobný stavebný odpad na území obce nie je možné ukladať mimo vyhradených miest a lokalít.

Pôvodca odpadu je povinný ukladať komunálny odpad do určených zberných nádob,

zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu vobci.

3.2. Povinnosti držiteľa odpadu

3.2.1. Zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením ,odcudzením alebo iným nežiadúcim účinkom

3.2.2. Na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Nakladať s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať iba v  súlade s týmto nariadením

Odovzdať svoje odpady na odvoz a zneškodnenie resp. zhodnotenie iba osobe oprávnenej nakladať s odpadmi na území obce podľa tohoto nariadenia

3.2.5. Pri nakladaní skomunálnymi odpadmi adrobnými stavebnými odpadmi alebo inom zaobchádzaní snimi chrániť zdravie ľudí a životné prostredie

 

3.2.6. Zapojiť sa do zberu komunálneho odpadu

Užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálneho odpadu v obci

Ukladať komunálny odpad alebo jeho zložky a drobný stavebný odpad na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci

 

3.3. Povinnosti obce

3.3.1. Obec je povinná:

vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva

uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov

vyberať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce

prejednávať priestupky v odpadovom hospodárstve

zabezpečiť podľa potreby najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov

pravidelne zabezpečovať prostredníctvom médií informovanosť pôvodcov odpadu o zbere, preprave a zneškodnení odpadu

zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad

zabezpečiť zber vytriedených zložiek z komunálneho odpadu

Článok 4

Nakladanie s komunálnymi odpadmi

4.1. Základné definície :

4.1.1 Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych zdužení.

4.1.2. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu

4.1.3. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi , ktoré vznikli na území obce zodpovedá obec

4.1.4. Objemný odpad- je odpad , ktorý svojím objemom sa nezmestí do bežnej používanej zbernej nádoby na komunálny odpad

4.2. Príprava komunálnych odpadov kodvozu :

4.2.1. Obec je povinná uzatvoriť zmluvu s oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov

Držitelia odpadov vsúčinnosti v vývozcom sú povinní oboznámiť nájomníkov so systémom zberu komunálnych odpadov v obci.

Držitelia odpadov sú povinní využívať nádoby určené na zber komunálnych odpadov a nádoby na oddelené zhromažďovanie separovaných zložiek odpadu

Držitelia odpadov sú povinní zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby bolo ľahko prístupné a aby nedošlo k narušeniu životných podmienok a životného prostredia občanov

Držitelia odpadov sú povinní celoročne sprístupniť zbernú nádobu (vyhradené miesto očistiť od snehu a iných nečistôt)

Držitelia odpadov sú povinní umiestniť zbernú nádobu tak , že nesmie byť za bránou a inými prekážkami

Držitelia odpadov sú povinní ponechať zberné nádoby na chodníkoch a komunikáciách len na dobu nevyhnutne potrebnú pred vyprázdnením, ak tieto nie sú určené ako vyhradené miesta a po vyprázdnení odpadu zabezpečiť ich uloženie na pôvodné miesto

Držitelia odpadov sú povinní vzimnom období odstrániť závadu spôsobenú zamrznutím obsahu nádoby

Držitelia odpadov sú povinní ,ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú alebo sťažujú prístup k zbernému miestu, postarať sa o náhradné umiestnenie

Držitelia odpadov sú povinní dbať o to, aby nedochádzalo k preplňovaniu zberných nádob

 

4.3. Zberné nádoby na odpady :

4.3.1. Vývoz komunálneho odpadu vykonáva zmluvne oprávnená organizácia podľa určeného harmonogramu Fúra Košice

4.3.2. Každá domácnosť musí mať 110 l Kuka nádobu

Vývoz komunálneho odpadu bude vykonávaný :

2 x za mesiac v lete

2 x za mesiac v zime 4.3.3. Kontrolu vyvezeného odpadu bude zabezpečovať pracovník obecného úradu

4.3.4. Držiteľ odpadu zaistí, že zberné nádoby nebudú preplňované nad predpísanú užitočnú hmotnosť resp. objem. Je zakázané ukladať odpady v okolí zberných nádob pri ich preplnení

4.3.5. Držiteľ odpadu je povinný v prípade prepĺňania zberných nádob zabezpečiť zvýšenie počtu nádob, alebo zvýšenie počtu vývozu zberných nádob

4.3.6. Prevzatím komunálnych odpadov sa ich držiteľom stáva oprávnený vývozca

4.3.7. Je zakázané iným organizáciám a fyzickým osobám, než oprávnenému vývozcovi, odvážať a premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom, vyberať a prispôsobovať si jeho časti, alebo umiestňovať komunálne odpady do iných než k tomu určených nádob

4.3.8. Pôvodca odpadu, ktorý je vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti slúžiacej na individuálnu rekreáciu( chata, záhrada), chaty slúžiacej na podnikanie je povinný komunálny odpad ukladať do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú umiestnené pri cintorínoch v mesiacoch november, december, Základnej škole a vo  firme Drevo SV

Podľa potreby, najmenej dvakrát do roka obec zabezpečí zber a prepravu objemných odpadov( veľkokapacitné kontajnery ) na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.

Objemný odpad sú občania povinní uložiť do veľkokapacitných kontajnerov.

Článok 5

Nakladanie so stavebnými odpadmi adrobnými stavebnými odpadmi

5.1. Základné definície :

5.1.1. Stavebné odpady sú odpady ( ďalej len SO ), ktoré vznikajú pri stavebných činnostiach, demoláciách, právnických a fyzických osôb – podnikateľov, resp. len pri činnosti fyzických osôb- občanov

Za stavebný odpad sa považujú: tehly , keramika, sadrová hmota, drevo, kúsky betónu, kameňa, výkopová zemina ( zaradenie v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov)

5.1.2. Drobné stavebné odpady( ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby ,pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie

5.1.3. Stavebnými odpadmi sú odpady vznikajúce aj pri činnosti obce vrátane rekonštrukcii komunikácii, chodníkov, verejných priestranstiev

Odvoz a zneškodnenie stavebných odpadov adrobných stavebných odpadov

SO a DSO vzniknuté pri činnosti občanov , prípadne pri činnosti právnických alebo fyzických osôb – podnikateľov na území obce sa ukladajú do veľkokapacitných kontajnerov oprávneného vývozcu, ktoré budú odvezené a zneškodnené na skládke odpadov na náklady stavebníka alebo investora.

Stavebník alebo investor, pri ktorého činnosti stavebné odpady vznikajú , je povinný uzatvoriť zmluvu o odvoze a zneškodnení odpadov s oprávneným vývozcom, alebo prevádzkovateľom skládky odpadov, pokiaľ si stavebné odpady na skládku odpadov privezie vlastným dopravným prostriedkom , alebo iným spôsobom.

Je zakázané ukladať SO a DSO na iné miesto než na to určené. Stavebné odpady môžu byť uložené na stavenisku stavebníka alebo investora iba na nevyhnutnú dobu.

5.2.4. Držiteľ stavebných odpadov , drobných stavebných odpadov je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi

Článok 6

Miestny poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov

6.1. Základné povinnosti :

6.1.1. Obec Topoľovka vyberá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území obce

6.1.2 Obec zabezpečuje zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodnenie komunálnych odpadov, pričom poplatník platí obci miestny poplatok.

6.1.3. Správu poplatku vykonáva obec apoplatok je príjmom rozpočtu obce.

6.1.4. Poplatok za komunálne odpady adrobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady adrobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Náklady na činnosti nakladania s KO a DSO hradí obec z miestneho poplatku.

 

 

 

 

6.2. Základné pojmy :

6.2.1 Poplatok za komunálne odpady platí poplatník, ktorým je:

fyzická osoba, ktorá má vobci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť„)

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie

podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci na účel podnikania

6.2.2. Ak má osoba vobci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba v  obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého alebo prechodného pobytu

To neplatí, ak je vobci zavedený množstvový zber.

6.2.3. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom ak na jeho základe:

užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom

je hospitalizovaná vzariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti

užíva zdôvodu plnenia povinností vyplývajúcich zpracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník

v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady

6.3. Platiteľ poplatku

6.3.1 Obec stanovuje, že poplatok od poplatníka vustanovenej výške pre obec vyberá aza vybraný poplatok ručí:

vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, ak nedôjde k určeniu zástupcu alebo správcu písomným oznámením takejto osoby obci do termínu 31.1. príslušného roka, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý poplatok pre obec vyberie

správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec

6.3.2. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ

6.3.3. Ak viacero poplatníkov žije vspoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka povinná bezodkladne písomne oznámiť obci.

 

6.3.4. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 ods. 1.

6.4. Sadzba poplatku

6.4.1. Na území obce sa uplatňuje poplatok : za osobu a kalendárny deň (tzv. paušálny

poplatok).

6.4.2. Základná sadzba poplatku je :

a) 0,0164 € na osobu a kalendárny deň t.j. 6,0000 €/osoba, rok - fyzická osoba s trvalým pobytom v obci Topoľovka

b) základná sadzba + 28 €, t.j.34 €/rok – Fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorá vlastní alebo má v prenájme nehnuteľnosť slúžiacu na podnikanie.

50 % zo základnej sadzby poplatku za osobu akalendárny deň t.j. 3 €/osoba, rok – Základná škola s materskou školou vrátane detí, žiakov, učiteľov a pracovníkov.

 

6.5. Spôsob platenia

6.5.1 Poplatky za komunálny odpad adrobný stavebný odpad vyrubí obec platobným výmerom na jeden kalendárny rok, ktorý je splatný:

a) fyzická osoba – do 15 dní od doručenia platobného výmeru

b) fyzická osoba ,právnická osoba( podnikateľ ) – do 15 dní od doručenia platobného výmeru

6.5.2 Platbu poplatkov možno realizovať týmito spôsobmi:

a) v hotovosti na Obecnom úrade

b) poštovou poukážkou (šekom) na účet obce .

c)odvodom na účet obce č.ú. 31423-532/0200 prevodným príkazom, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto všeobecného záväzného nariadenia nie je ustanovené inak

Po vyrubení poplatku platobným výmerom za príslušný rok vychádza obec zposledných jej známych údajov.( náklady na zneškodnenie komunálnych odpadov vpredchádzajúcom období.)

 

 

6.6. Ohlasovacia povinnosť

 

6.6.1. Platitelia poplatku sú povinní obci nahlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodujúce pre správne určenie výšky poplatku a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.

6.6.2. Poplatková povinnosť vzniká dňom:

pre fyzickú osobu – občana

dňom vzniku trvalého pobytu v obci

dňom vzniku prechodného pobytu v obci

dňom vzniku práva užívať byt

dňom vzniku práva užívať nebytový priestor

dňom vzniku práva užívať stavbu, jej časť alebo objekt, ktorý nie je stavbou

dňom vzniku práva užívať záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast

dňom vzniku práva užívať pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha

pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom

dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosti a je nehnuteľnosť takáto právnická osoba

oprávnená užívať alebo ju užíva na iný účel ako na podnikanie

pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu)

dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania

6.6.3 Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou, za ktoré platí poplatok, v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:

a) svoje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu

prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“), ak je poplatník právnická osoba názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo

 

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj doklady

potvrdzujúce uvádzané údaje, ak súčasne požaduje zníženie alebo odpustenie

poplatku tak aj doklady, ktoré odôvodňuje zníženie alebo odpustenie poplatku

 

6.6.4. Noví platitelia poplatku sú povinní sa prihlásiť na obecnom úrade najneskôr do

jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, že sa stávajú platiteľmi poplatku.

 

6.6.5 Správca poplatku je povinný chrániť osobné údaje získané na základe všeobecne

záväzného nariadenia podľa osobitného predpisu.

 

6.7 Sankcie

6.7.1. Ak poplatok nebude zaplatený včas alebo v správnej výške, môže správca poplatku platobným výmerom zvýšiť nezaplatený poplatok najviac o 50 %.

6.8. Oslobodenie a úľavy

Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vjednotlivých prípadoch poplatky znížiť aj pod najnižšiu sadzbu alebo poplatok odpustiť. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné podať správcovi miestnych poplatkov pred splatnosťou poplatku.

6.8.2 Obec odpustí od platenia poplatku osobám nezdržiavajúcim sa vmieste trvalého alebo prechodného pobytu viac ako 90 dní ato : vojaci, stážisti, dlhodobé pobyty vzahraničí, osoby vo výkone trestu, študenti, osoby pracujúce dlhodobo vzdialené od miesta trvalého pobytu.

6.8.3. Dokladom preukazujúcim neprítomnosť v mieste trvalého pobytu preukazuje obci poplatník predložením dokladov preukazujúcich túto skutočnosť.

6.8.4. O zníženie alebo odpustenie poplatku je potrebné požiadať s odôvodnením a doložením dokladov preukazujúcich uvádzané skutočnosti

 

6.9. Spoločné ustanovenia

6.9.1. Fyzická alebo právnická osoba je povinná ohlásiť vznik alebo zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní od vzniku alebo zániku skutočnosti, ktorá je predmetom poplatku, okrem tých prípadov, kedy je podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia určená iná lehota.

Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú

vplyv na zmenu výšky poplatku alebo zánik poplatkovej povinnosti, obec upraví výšku poplatku vnasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.

6.9.3. Ak poplatník uhradí obci vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, obec preplatok poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Obec nie je povinná vrátiť poplatok nižší ako 2,3235 €

Obec môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti vjednotlivých prípadoch na základe žiadosti poplatníka poplatky znížiť alebo odpustiť.

Vyrubený poplatok sa zaokrúhľuje na 0,50 euro smerom hore.

Článok 7

Zber, preprava a zneškodnenie , zhodnotenie vytriedených odpadov zdomácností - separovaný zber

7.1. Definícia separovaného zberu

Separovaný zber odpadov - je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. Katalóg odpadov ako samostatné druhy odpadov

7.1.2. Pôvodca odpadu je povinný komunálny odpad separovať. Vyseparované zložky komunálneho odpadu sa zbierajú a separujú v obci nasledovne:

 

 

a) PLASTY

20 01 39 plasty O

Na separovanie plastov v obci slúžia vrecia žltej farby, ktoré obdržala každá domácnosť. Interval zberu je 1x mesačne. Vyseparovanú zložku občania zhromažďujú priebežne vo vreciach. Termíny mesačného zberu občania obdržia na začiatku roka. Občania v deň zberu vyložia vrecia na prístupné miesto. Obec sa zaväzuje zabezpečiť informovanosť občanov o dátume vývozu (miestny rozhlas).

b) SKLO

20 01 02 sklo O

Na separáciu skla slúžia vrecia zelenej farby. Zber je identický ako uplastov, sčasovým intervalom 1x za 3 mesiace.

c) PAPIER A LEPENKA

20 01 01 papier a lepenka O

Na separovanie papiera slúžia modré vrecia. Zber je identický ako uplastov, sčasovým intervalom 1x za 3 mesiace.

d) TEXTIL

20 01 10 šatstvo o

20 01 11 textílie o

Na separovanie textilu sú v obci poskytnuté plastové vrecia modrej farby, ktorých počet zodpovedá počtu domácností. Interval vývozu je 1x za 6 mesiacov. Obec zabezpečí informovanosť obyvateľov o dátume vývozu. Papier a textil musia byť zabezpečené proti vlhkosti.

ŽELEZNÉ ANEŽELEZNÉ KOVY

20 01 40 kovy O

Realizácia separovaného zberu kovov bude uskutočňovaná prostredníctvom objednania veľkorozmerného kontajnera od firmy, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu. Kontajner bude pristavený na dohodnuté zberné miesto.Interval realizácie separovaného zberu bude určený podľa potreby. Obec zabezpečí informovanosť o dátume vývozu prostredníctvom miestneho rozhlasu. U veľkorozmerných kovov bude zber uskutočnený priamo z domácností.

f)ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (ELEKTRONICKÝ ŠROT) A NEBEZPEČNÝ ODPAD

20 01 35 vyradené elektrické aelektronické

zariadenia N

20 01 36 vyradené a elektrické aelektronické

zariadenia O

Nebezpečné odpady :

20 01 13 rozpúšťadlá N

20 01 14 kyseliny N

20 01 15 zásady N

20 01 17 fotochemické látky N

20 01 19 pesticídy N

20 01 23 vyradené zariadenia obsahujúce

chlórfuórované uhľovodíky N

 

20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v20 01 25 N

20 01 27 farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice

obsahujúce nebezpečné látky N

20 01 28 farby, tlačiarenské farby , lepidlá a živice iné

ako uvedené v20 01 27

20 01 29 detergenty obsahujúce nebezpečné látky N

 

20 01 31 cytotoxické acytostatické liečivá N

20 01 21 žiarivky ainý odpad obsahujúci ortuť N

20 01 33 batérie aakumulátory N

 

Použitie iných skupín :

Skupina 15 : Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované.

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok

alebo kontaminované nebezpečnými látkami N

15 01 11 kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý

pórovitý základný materiál N

Zber elektronického šrotu bude spojený so zberom vytriedených odpadov zdomácností sobsahom škodlivín - nebezpečného odpadu. Interval vývozu je stanovený 2x ročne. Na separovanie nebezpečného odpadu zmluvná firma dodá samospráve pre každú domácnosť 1 plastové vrece čiernej farby. Samospráva tieto vrecia odovzdá jednotlivým domácnostiam.

Dátum odberu odpadov , bude po dohode stanovený na presne určený deň, pričom obec zabezpečí informovanosť a pripravenosť občanov.

Firma zabezpečí zber od domu k domu, pričom bude navštívená každá domácnosť, ktorá požaduje vývoz.

Cena nebezpečného odpadu je stanovená podľa individuálnej dohody s obcou.

OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY

16 01 03 opotrebované pneumatiky O

Interval zberu a odvozu pneumatík bude realizovaný podľa individuálnych potrieb.

Článok 8

Pôsobnosť obce na úseku odpadového hospodárstva

8.1. Obec vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva

Prejednáva priestupky vodpadovom hospodárstve vzmysle ods. 3 písm a.) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ukladá pokuty

Poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce, o držiteľoch autorizácie udelenej MŽP SR

Dáva vyjadrenie kprogramom odpadového hospodárstva pôvodcov odpadov , ktorí sa nachádzajú na území obce.

Účastníci konania

Obec je vždy účastníkom konania, na ktorej území sa zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov nachádza

- prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov

- prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov

- prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov

- zmena, rekonštrukcia zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov

- uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie

- dekontaminácia

- zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení

- odovzdávanie odpadov vhodných na využitie vdomácnosti

8.3.Zodpovednosť za porušenie povinnosti tohto nariadenia

 

 

8.3.1Priestupku sa dopustí ten , kto :

zneškodní odpad, alebo zhodnotí odpad vrozpore so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákona o odpadoch ) § 18 ods. 3 písm. b.)

uloží odpad na iné miesto , než na miesto určené obcou § 18 ods. 3 písm. a.) a § 39 ods. 5 písm. c.) zákona o odpadoch

nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6 zákona o odpadoch

nakladá sinými ako komunálnymi odpadmi alebo sinými ako drobnými stavebnými odpadmi vrozpore § 19 ods. 1 písm.b.), f.) ak.) alebo nesplní povinnosť podľa § 19 ods. 1 písm i.)

neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9

nakladá snebezpečnými odpadmi v rozpore s § 40 zákona o odpadoch

nakladá sopotrebovanými batériami aakumulátormi vrozpore s § 41

nakladá sodpadovými olejmi vrozpore s § 42

nakladá sopotrebovanými pneumatikami vrozpore s § 43

ak je držiteľom starého vozidla , nesplní povinnosť podľa § 51 alebo § 53 ods. 6

nakladá sodpadmi zo svetelných zdrojov sobsahom ortuti vrozpore s § 47

nakladá so stavebnými odpadmi alebo sodpadmi zdemolácií vrozpore s § 40c

8.3.2. Výška pokuty :

a.) do 165,9695 € za porušenie písm. a.) , c.) af.)

b.) do 663,8783 € za porušenie písm. d.) , g.) až s.)

Priestupky prejednáva:

obec v prípade a.) až c.) f.) as.)

obvodný úrad životného prostredia vprípade písm. d.),g.), až r.)

Na priestupky a na ich prejednanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov ( zákon č. 372 /1990 Zb. o priestupkoch )

Výnosy zpokút uložených za priestupky sú príjmom :

rozpočtu obce v prípade písm. a.) až c.), f.) a s.)

štátneho rozpočtu v prípade písm. d.) e.), g.) až r.)

 

8.4. Porušenie povinnosti právnickou osobou

Starosta obce môže právnickej osobe uložiť za porušenie tohto nariadenia pokutu do výšky 6638,7837 € v zmysle zákona o obecnom zriadení ak :

poruší toto nariadenie

nedodržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie v obci, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest.

 

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa starosta dozvedel o tom , kto sa priestupku v zmysle bodu 8.4.1 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia.

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

Pokuta je príjmom obce.

Článok 9

Záverečné ustanovenie

9.1. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a týmto nariadením

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú :

orgány obce / komisie obecného zastupiteľstva

poslanci obecného zastupiteľstva

obecný úrad

orgány štátnej správy vrozsahu ich kompetencii

9.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší doteraz platné VZN č.1/2009 o odpadoch schválené uznesením obecného zastupiteľstva a prílohy schválené OZ .

Časť druhá

Daň z nehnuteľností

Článok 10

 

10.1. Daň z pozemkov

 

 

10.1.1. Základom dane zpozemkov uornej pôdy, chmelníc, viníc, ovocných sadov je hodnota pozemku bez porastov 0,2947 € vynásobená skutočnou výmerou pozemkov v m2.

10.1.2. Základom dane zpozemkov utrvalých trávnatých porastov je hodnota pozemku bez porastov 0,06472 € vynásobená skutočnou výmerou pozemkov v m2.

10.1.3. Ročná sadzba dane z pozemkov u ornej pôdy, chmelníc, viníc, ovocných sadov a trvalých trávnatých porastov sa určuje vo výške 0,40 % zo základu dane.

10.1.4. Základom dane zpozemkov ulesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky schovom rýb aza ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej za 1 m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. (LHP).

10.1.5. Ročná sadzba dane u lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy sa určuje vo výške 1% zo základu dane.

10.1.6. Hodnota pozemkov za každý izačatý m2 pozemku je:

1,3277 € za záhrady

1,3277 € za stavebné plochy anádvoria

1,3277 € za stavebné pozemky

1,3277 € za ostatné plochy

10.1.7. Základom dane zpozemkov je hodnota pozemku podľa ods.10.1.6. vynásobená skutočnou výmerou v m2.

 

10.1.8. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa ods. 10.1.7. je 0,25 % zo základu dane.

Článok 11

11.1. Daň zo stavieb

 

11.1.1. Základná ročná sadzba dane zo stavieb je za každý i začatý m2 zastavanej plochy:

0,0331 € za stavby na bývanie adrobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,0331 € za stavby poľnohospodárskej prvovýroby, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej výroby, stavby pre lesné a vodné hospodárstvo, vrátane zariadení na ochranu pred povodňami, s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu.

0,1327 € za samostatne stojace garáže aza samostatné stavby hromadných garáží astavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo obytných domov.

0,1659 € za priemyselné stavby astavby slúžiace energetike, stavebníctvu svýnimkou stavieb na skladovanie aadministratívu.

0,3319 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu.

0,0995 € za ostatné stavby.

11.1.2. Ročná sadzba dane podľa ods. 11.1. sa zvyšuje pri viacpodlažných stavbách o 0,0331 za každé nadzemné podlažie.

 

11.1.3. Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby, daň sa určí tak, že z jednotlivých pomerných častí základu dane sa vypočíta pomerná časť dane sadzbou určenou pre príslušný účel využitia stavby podľa ods. 11.1. a daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane, pomerné časti základu dane sa zistia podľa pomeru podlahovej plochy časti stavby využívanej na jednotlivé účely využitia ods. 11.1. k celkovej podlahovej ploche stavby.

Článok 12

12.1. Oslobodenie od dane

12.1.1. Oslobodené od dane sú pozemky:

vo vlastníctve Obce Topoľovka

časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stlpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov.

 

Verejne prístupných parkov, pozemkov, športovísk acintoríny.

12.1.2. Oslobodené od dane sú stavby:

vo vlastníctve Obce Topoľovka

stavby alebo ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví.

Článok 13

13.1. Zníženie dane

13.1. Správca dane zníži daň u stavieb:

garáží vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, slúžiace pre motorové vozidlo na ich osobnú dopravu vo výške 30 %.

Na bývanie vo vlastníctve občanov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, prevažne a úplne bezvládnych občanov slúžiacich na ich trvalé bývanie vo výške 30 %.

 

 

 

13.1.2. Daňovník je povinný k poskytnutiu daňového zníženia podľa 13.1.1. písm. a) a b) doložiť kopiu LV a kopiu preukazu ZŤP, ZŤP/S a preukaz totožnosti.

Článok 14

14.1. Spoločné ustanovenia

 

14.1.1. Daňové priznanie je povinný podať do 31.januára iba ten daňovník, ktorému vznikne nanovo daňová povinnosť, alebo nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre vyrubenie dane.

14.1.2. Ak daňová povinnosť vznikne, alebo zanikne v priebehu kalendárneho roka, daňovník je povinný oznámiť túto skutočnosť do 30 dní.

14.1.3. Ak ročná daň u fyzickej osoby nepresiahne sumu 66,3878 € a u právnickej osoby sumu 663,8783 €, je splatná naraz do 15 dní od doručenia platobného výmeru. Ak je vyššia, je splatná v splátkach určených správcom dane, najneskôr 30.11. zdaňovacieho obdobia.

14.1.4. Daňovník, ktorý nadobudne nehnuteľnosť vydražením v priebehu roka, je povinný podať priznanie do 15 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Časť tretia

Článok 15

Daň za psa

 

15.1.1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá je:

vlastníkom psa

držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní

15.1.2. Vlastníkovi, alebo držiteľovi psa vzniká povinnosť 1.dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom sa stal vlastníkom alebo držiteľom psa.

15.1.3. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní od vzniku a zániku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný predložiť očkovací preukaz psa.

15.1.4. Sadzba dane je 7 € za jedného psa akalendárny rok. Za každého ďalšieho psa chovaného jedným vlastníkom alebo držiteľom je sadzba dane 3 € za jedného psa a kalendárny rok.

15.1.5. Daň za psa správca dane po prvýkrát vyrubí platobným výmerom, v ktorom bude určená splatnosť, forma a miesto zaplatenia dane. V ďalších rokoch je daň za zdaňovacie obdobie splatná do 15 dní od doručenia platobného výmeru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť štvrtá

Článok 16

Daň za užívanie verejného priestranstva

16.1.1. Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

16.1.2. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku ainých atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, dočasné parkovanie vozidla na vyhradenom priestore a pod.

16.1.3. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je:

a) ambulantné poskytovanie služieb zauta 5 €/deň

 

b) umiestnenie materiálu, skládok atuhých palív 0,4 €/deň/m2

c) uskutočňovanie propagačných a kultúrnych akcií 0,4 €/deň/m2

16.1.4. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva.

Časť piata

Článok 17

Daň za nevýherné hracie prístroje

 

17.1.1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

17.1.2. Nevýherné hracie prístroje sú:

elektronické prístroje na počítačové hry

mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty ainé zariadenia na zábavné hry.

17.1.3. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné prístroje prevádzkuje

17.1.4. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov

17.2. Sadzba dane

17.2.1. Sadzba dane je 331,1939 € za jeden hrací prístroj/rok

17.2.2. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania a zaniká dňom skončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.

17.3. Oznamovacia povinnosť a platenie dane

17.3.1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie, alebo pomernú časť dane na zostávajúce obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

17.3.2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrúbenia do 31.januára

17.3.3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník to oznámi správcovi do 30 dní odo dňa zániku a správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce obdobie, za ktoré bola daň zaplatená.

17.3.4. Spôsob platenia dane je :

do pokladne Obce Topoľovka

na účet Obce Topoľovka

Časť šiesta

Článok 18

Záverečné ustanovenia

 

Týmto VZN sa ruší VZN Obce Topoľovka č.1/2009

Toto VZN bolo schválené dňa .28.12.2011.. a nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2012 .

 

Ing.Ladičkovský Štefan

Starosta obce

 

 

 

Článok 1.

 

č. 1/2012